Gelijke onderwijskansen

Goede scholing draagt in grote mate bij aan een zorgeloze jeugd en is een onmisbare basis voor het verdere leven. Een eerlijke kans om mee te doen in het onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van onze jeugd.

Inhoud en inrichting van het onderwijs is voorbehouden aan de landelijke politiek. De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting en onderhoud, voor vervoer van leerlingen die speciaal onderwijs volgen, voor de leerplichtcontrole. Klimaatverandering dwingt ons tot verduurzaming van onze scholen. Ook deze gebouwen moeten worden geïsoleerd en emissieloos worden verwarmd. Bovendien heeft de coronacrisis ons met de neus op de noodzaak van goede ventilatie gedrukt. De PvdA wil hierbij niet nalaten een lans voor het beroepsonderwijs te breken. De energietransitie valt of staat immers met de beschikbaarheid van goed opgeleide vakmensen. Montage en installatie van zonnepanelen en ventilatiesystemen is vakwerk.

Goed onderwijs wordt alleen gegeven door goede leerkrachten, voor wie in onze gemeente voldoende woningen beschikbaar moeten zijn. Ook ziet de PvdA voor de gemeente een taak weggelegd in de huiswerkbegeleiding. Financieel draagkrachtige ouders sturen hun kinderen naar bijspijker-instituten die voor minder bedeelde ouders te prijzig zijn. Van gelijke onderwijskansen is dan geen sprake meer. Hier ligt een opdracht voor de gemeente Dijk en Waard: maak in de begroting geld vrij voor huiswerkbegeleiding. Op het moment is het al mogelijk om het budget van Huygenpas (Heerhugowaard) en MeedoenPas (Langedijk) in te zetten voor huiswerkbegeleiding. Het dan echter zo dat ouders en kinderen het lidmaatschap voor bijvoorbeeld een sportclub inruilen voor huiswerkbegeleiding. Wij vinden deze keuze niet rechtvaardig. Ook zou de PvdA graag zien dat de gemeente de helpende hand toesteekt bij het vinden van een stageplek. Naar analogie met de bedrijfscontactfunctionaris zet de PvdA in op een stagemakelaar voor het middel- en hoger onderwijs. Vooral voor MBO-leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen zijn stageplaatsen schaars. De PvdA pleit daarom voor een bemiddelende rol van de gemeente tussen school en bedrijfsleven. Dergelijke contacten zijn sowieso waardevol, omdat het onderwijs bij uitstek de plek is waar de groei naar volwassenheid gemonitord kan worden. En bovendien: sinds 2015 is de lokale overheid verantwoordelijk voor de jeugdzorg.