De wooncrisis: onze oplossingen

Een dak boven je hoofd is een mensenrecht. Een eigen woning is essentieel voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Wonen is meer dan een hoop stenen om je heen. Wonen hangt nauw samen met welzijn. De Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 wordt ingevoerd, verbindt wonen terecht met openbare ruimte en gezondheid. Maar zolang de macht van het marktdenken blijft regeren, zal de wet een dode letter blijven. Ook de Omgevingswet ademt neoliberalisme en biedt, onder het mom van ‘participatie’, veel ruimte aan vastgoedondernemers en projectontwikkelaars. Dan zal het mantra ‘bouwen, bouwen en nog eens bouwen’ vooral aan de hogere inkomens ten goede komen. Het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen zal alleen maar toenemen. Steeds meer mensen zullen zich niet veilig noch geborgen voelen. Wie dat gevoel ontbeert staat aan de rand van onze samenleving. Daarom moet volkshuisvesting, ooit een hoeksteen van de verzorgingsstaat, in ere worden hersteld. Het is de hoogste tijd dat de overheid de regie terugpakt. Daartoe bepleiten we onder meer:

⊱ een actief grondbeleid door de gemeente dat beleggers en projectontwikkelaars buiten de deur houdt en alle ruimte geeft aan bouwers van betaalbare huur- en koopwoningen. Hiertoe hanteren we gedifferentieerde grondprijzen. Voor grond waarop sociale huurwoningen worden gebouwd, geldt een lagere prijs dan voor grond waarop dure koopwoningen verrijzen. En voor koopwoningen geldt een anti-speculatiebeding van vijf jaar;

⊱ bestemmingsplannen en woonvisies waarin wordt vastgelegd dat minimaal veertig procent sociale woningbouw moet worden gerealiseerd. Ook willen we vastleggen hoeveel sociale huurwoningen door woningcorporaties mogen worden verkocht. Anders raken we van de regen in de drup;

⊱ om starters op de woningmarkt meer kans te geven moet er een betere doorstroming van één- en tweepersoonshuishoudens uit eengezinswoningen plaats vinden. Hiertoe krijgt deze groep voorrang bij de toewijzing van betaalbare appartementen, zowel in de huur- als koopsector. Nieuw opgeleverde appartementen moeten een maand openstaan voor mensen die een grote woning willen verlaten. Omdat veel potentiële doorstromers ouderen zijn, bouwen we voldoende levensloopbestendige en gelijkvloerse appartementen. Daarin moet dan uiteraard ruimte zijn voor op senioren toegesneden ontmoetingsplekken en zorgvoorzieningen.

⊱ Woningbouw en milieu zijn onlosmakelijk verbonden. Bij nieuwbouw moet niet alleen de betaalbaarheid maar ook de leefbaarheid voorop staan. De PvdA is, om het buitengebied zo open mogelijk te houden, voorstander van inbreilocaties waar dat kan, maar dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Er dient altijd een plan voor groen- en parkeervoorzieningen te zijn. De hoge woningnood maakt nieuwbouw in het buitengebied helaas onvermijdelijk, maar we stellen als harde voorwaarde dat dient te worden aangesloten bij bestaande woningclusters en dat de natuur geen blijvende schade mag lijden.